Bir Gelecek Hemşin Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Hemşin'in yerel dinamiklerinin irdelenmesi, örnek modellerin incelenmesi ve öneriler geliştirilmesi için düzenlenen "Bir Gelecek Hemşin Çalıştayı" 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde Hemşin'de gerçekleştirildi. Çalıştay süresince farklı alanlarda uzmanların sunumlarına yer verildi. 1. Gün İlk Sunum Trabzon Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı Dr. Mustafa Zengin tarafından gerçekleştirildi. Dr. Mustafa Zengin sunumunda "Doğu Karadeniz’de Akarsular Üzerindeki Çalışmaların Karadeniz Alabalığı Ve Diğer Sucul Ekosistemlerde Olası Etkileri"ni ele aldı. Akarsu üstündeki yapıların sucul yaşamı tehdit etmesinden bahsetti. Yapılan çalışmaların ölümcül sonuçlar doğurduğunu ele aldı. İkinci Sunum Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu, Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun tarafından gerçekleştirildi. Gökmen Argun sunumunda "Datça Bozburun Yarımadası Örneği"ni ele alarak, yerelde yapılan ve yapılabilecek çalışmaları anlattı. Günün son sunumu Doğa Koruma Merkezi Vakfı, Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Lise tarafından gerçekleştirildi. Yıldıray Lise "Sürdürülebilir Kalkınma ve Korunan Alanlar" üstüne bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'deki korunan alanlardan ve koruma alanlarındaki kırsal kalkınma örneklerinden bahsetti. Gün sonunda gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla Çevresel, Kurumsal, Ekonomik ve Sosyal alanda Hemşin ile ilgili tespitler, sorunlar ve ihtiyaçlar ele alındı. Çalışma gruplarına ayrılan katılımcılar, her bir sorun alanıyla ilgili çözüm önerileri geliştirdi. 2. Gün Günün ilk sunumunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim üstüne çalışan Prof. Dr. Ali Kemal Ayan tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ali Kemal Ayan "Sürmeli Ekolojik Köy Örneği"ni ele aldı. Sürmeli Ekolojik köyünün organik üretim ve kalkınma yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. İkinci Sunum kalkınma alanında çalışmalar gerçekleştiren Mustafa Bektaş tarafından gerçekleştirildi. Mustafa Bektaş "Kalkınma Temelli Kırsal Turizm, Nallıhan Öyküsü"nü katılımcılarla paylaştı. Nallıhan'ın 20 yılı aşkın süredir kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmaları paylaşan Mustafa Bektaş, Hemşin için de yapılması muhtemel öneriler sundu. Üçüncü Sunum Eko Turizm Derneği Başkanı Emre Karabacak tarafından gerçekleştirildi. Emre Karabacak "Hemşin'de Nasıl Bir Turizm" konulu sunumunda turizmin tehlikelerinden ve nasıl yönetilmesi gerektiğinden bahsetti. Eko turizm konusunda örnek uygulamalardan bahseden Emre Karabacak, Hemşin'de turizm faaliyetlerinden önce turizmin sürdürülebilirliği için doğru alt yapı çalışmaları ve koruma bilinci oluşturulması gerektiğini vurguladı. Günün son sunumunu Rastgele Amatör Olta Balıkçıları Derneği, Başkan Yardımcısı Fikret Burak Kalaç Gerçekleştirdi. F. Burak Kalaç sunumunda "Olta Balıkçılığının Barındırdığı Sosyo-Ekonomik Potansiyel"i ele aldı. Rekreasyonel balıkçılığın Dünya'daki uygulamalarını anlatan F. Burak Kalaç, Hemşin'de de uygulanabilirliğinden ve bunun kırsal kalkınma açısından Hemşin için önemli bir kaynak olabileceğinden bahsetti. Günün sonunda katılımcılarla yapılan grup çalışmalarıyla; Hemşin'in gelişimi yönünde öneriler ortaya kondu. Hemşin Platformu oluşturularak yerel kalkınma üstüne çalışmalar yapılması, Sosyalleşme alanları oluşturulması, Hemşin için bir vizyon belirlenmesi, Hemşin Kültürü'nün korunması şeklinde grup önerilerinin detayları katılımcılarla paylaşıldı. 3. Gün İlk sunum Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Eski Müdürü Yelgin Mesci tarafından gerçekleştirildi. Yelgin Mesci Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin, Türkiye’de uyguladığı ilk bölgesel kalkınma modelinin hikayesi anlatıldı. İkinci sunum Mimar Yrd Doç Dr. Mustafa Reşat Sümerkan tarafından gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan "Kültür ve Kültür Varlıkları" sunumunda doğal, somut ve somut olmayan kültür varlıklarının neler olduğundan bahsetti ve Hemşin'de nasıl bir koruma yöntemi izlenebileceğinin örneklerini verdi. Üçüncü sunum Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Planlama Anabilim Dalından Doç. Dr. Ersin Türk tarafından gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ersin Türk İmar Mevzuatı ve Mekansal Planlama üstüne açıklamalarda bulundu. Hemşin'in içinde bulunduğu Kentsel Dönüşüm sorunsalıyla ilgili izlinmesi gereken yolla ilgili önerilerde bulundu. Günün ve çalıştayın son sunumu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendsiliği Fakültesi, Orman Mühendisliği, Orman Ekonomisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu tarafından gerçekleştirildi. Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu "Kalkınma-Doğa Koruma Çelişkisi" üstüne yaptığı sunumunda ekolojik problemleri ele aldı. Özellikle Karadeniz bölgesindeki tahribattan bahsederek, sürdürülebilirlik için yapılması gereken çalışmalar için öneriler sundu. Çalıştay boyunca her biri birbirinden önemli sunumlar gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucu olarak; Hemşin Vadisi ve Kapalı Havzası’nda yapılması gereken; toplu örgütlenme ve işbirliği kültürünü simgeleyen bir yapı hayata geçirilmelidir. Devamında tüm doğal kaynakların mevcut durum analizi ve sosyo-ekonomik analizlerin haritalanması yapılmalıdır. Hemşi’nin vizyon ve misyonunu yine Hemşin’in karar vereceği bir oluşum vadiyi koruyucu plan ve stratejileri hazırlamalı ve nihayetinde gelecek için öncelikleri belirlemelidir. Dışardan her türlü göç, yatırım ve tepeden planlama riskli bir yaklaşımdır. Kültürün, doğanın ve insanın değişmediği bir Hemşin için eğitim ve mevcut insan kaynağı geliştirilmelidir. Çalıştayın planlanmasından, gerçekleştirilmesi ve raporlanmasına varıncaya kadarki süreçte destek olan tüm paydaşlara teşekkür ederiz.